Izgradnja objekata

U Sektoru za izgradnju i legalizaciju objekata vrše se sljedeći poslovi:

Učestvovnje u izradi propisa iz oblasti izgradnje i legalizacije objekata; izdavanje urbanističko tehničkih uslova, shodno Uredbi o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave (“Službeni list CG”, broj 68/17); izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekte iz svoje nadležnosti do okončanja započetih postupaka; izdavanje upotrebne dozvole za objekte za koje je izdata građevinska dozvola po propisima u vrijeme izdavanja iste, sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata, donošenje rješenja o legalizaciji za bespravne objekte; vođenje evidencije bespravnih objekata na osnovu podataka katastra, odnosno geoportala, sistematizacija i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji nijesu ispunili uslov za legalizaciju; izdavanje urbanističkih uslova za građenje privremenih objekata; učestvuje u izradi Programa postavljanja odnosno građenja privremenih objekata; donošenje rješenja o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; donošenje rješenja o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte; vođenje upravnog postupka za pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan ili poslovni prostor; izdavanje odobrenja za građenje i upotrebu lokalnih objekata od opšteg interesa; izdavanje odobrenja za pomoćne objekte; izdavanje odobrenja za pristupne rampe, liftove i slične objekte za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom; organizovanje javne rasprave u vezi donošenja propisa iz oblasti izgradnje i legalizacije objekata; pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja; priprema informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika i organe uprave iz svoje nadležnosti; komunikacija u oblasti izgradnje i legalizacije bespravnih objekata elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje; donošenje upravnih i ostalih akata, međusobna komunikacija sa nadležnim organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, organima za tehničke uslove, pravnim i fizičkim licima i drugim subjektima koji učestvuju u poslovima izgradnje i legalizacije bespravnih objekata; upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga.

Vodič kroz proces za izgradnju objekata