Zaštita životne sredine

U Sektoru za održivi razvoj vrše se sljedeći poslovi:

  • Odsjek za zaštitu životne sredine i održivi razvoj vrši: Sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine; izrada strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine; izrada i implementacija lokalnog plana održivog razvoja; izrada i implementacija lokalnog programa zaštite životne sredine; izrada i implementacija strategije zdravlja i blagostanja; program monitoringa segmenata životne sredine; izrada Izvještaja o stanju životne sredine za teritotiju Glavnog grada; uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača; zaštita i poboljšanje kvaliteta vazduha; priprema akata za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara; izrada i sprovođenje Akcionog plana biodiverziteta; sprovođenje međunarodnih konvencija iz ove oblasti; davanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Glavni grad; sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaju organi Glavnog grada; vođenje postupka izdavanja integrisane dozvole u skladu sa zakonom; donošenje upravnih i ostalih akata; izrade strateške karte buke; određivanje akustičnih zona; izrade akcionog plana za zaštitu od buke; sprovođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uslova; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema i vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti; nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine; izrada izvještaja za potrebe Globalnog sporazuma gradonačelnika za klimatske i energetske projekte; 
  • Odsjek za klimatske promjene i energetsku efikasnost vrši: iniciranje, izrada i praćenje realizacije programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugi poslovi iz ove oblasti; izrada i sprovođenje planova, programa i drugih dokumenata iz oblasti energetske efikasnosti; vođenje jedinstvenog informacionog sistema potrošnje energije i energenata u objektima kojima raspolaže Glavni grad; izrada i implementacija Lokalnog energetskog plana; izrada i implementacija programa poboljšanja energetske efikasnosti i plana poboljšanja energetske efikasnosti za potrebe Glavnog grada; Priprema informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika i organe uprave iz svoje nadležnosti; međusobna komunikacija sa nadležnim organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, pravnim i fizičkim licima i drugim subjektima koji učestvuju u poslovima održivog razvoja i zaštite životne sredine; upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga.