Planiranje i uređenje prostora

U Sektoru za planiranje prostora vrše se sljedeći poslovi:

Odsjek za analitičko studijske poslove vrši: Učestvovanje u izradi propisa iz oblasti prostornog planiranja; pripremne poslove na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata; sprovođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu za planove i programe Glavnog grada; izrada programa uređenja prostora Glavnog grada; vođenje dokumentacione osnove i informacionog sistema o prostoru; pripremni poslovi na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata po posebnom postupku u skladu sa članom 219 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, broj 64/17, 44/18 i 63/18); davanje predloga smjernica za izradu programskog zadatka o izradi planskog dokumenta; davanje mišljenja na nacrt planskog dokumenta; organizovanje javne rasprave u vezi nacrta planskog dokumenta; pripremni poslovi na izradi i donošenju urbanističkih projekata; priprema informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika i organe uprave iz svog djelokruga; dostavljanje planske dokumentacije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine i Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; Odsjek za tehničke poslove vrši: dostavljanje obavještenja o javnoj raspravi Sekretarijatu za lokalnu samoupravu radi obezbjeđivanja učešća javnosti u postupku javne rasprave, kao nadležnom organu radi upoznavanja u mjesnim zajednicama; saradnja u poslovima planiranja pri donošenju planskih dokumenata i razvojnih dokumenata (strategije, planovi, programi i sl.) koji se donose na osnovu posebnih propisa, a kojima se utiče na planiranje prostora ili prostorni razvoj, a u cilju ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa; komunikacija u oblasti planiranja elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje; elektronska komunikacija u postupku izrade i donošenja planskih dokumenata; donošenje upravnih i ostalih akata; međusobna komunikacija sa nadležnim organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, organima za tehničke uslove, pravnim i fizičkim licima i drugim subjektima koji učestvuju u poslovima planiranja; upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga.