Obavještenje o donijetom rješenju nosiocu projekta One Crna Gora d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja